חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן

כנסת ישראל מקדמת חקיקה בנושא ריביות , הלוואות חוץ בנקאיות וגלוי נאות בתחום הלוואות. האם זה אומר שנשלם פחות ריבית על המינוס או פחות ריבית על הלוואות חוץ בנקאיות  ?   לא בטוח ! בכתבה זו נציג את פרק הגלוי בנאות בחוק אשראי הוגן וננתח האם הוא יכול לתרום להקטנת הריבית על הלוואה ללקוח הסביר.

לפני כעשור ענף הביטוח נאלץ לפעול תחת תקנות גלוי ומסמך הנמקה. הנוסח המוצע בחוק אשראי הוגן בנוגע להלוואות מאד דומה. הוא אמור לחשוף את המספרים והאחוזים ואת העלות האמיתית של נטילת הלוואה. אך אם נביט לרגע לעולם הביטוח נראה מהר מאד שכיום הלקוח מקבל מסמך מקצועי , הנכתב ונבנה על בסטנדרט גבוהה על ידי מערכות מחשב מתקדמות. האם הלקוח הרוויח מכך ? לא בטוח

גלוי נאות להלוואה לפי החוק החדש

מלווה העומד לכרות חוזה הלוואה עם לווה, ימסור לו עותק ממנו והזדמנות סבירה לעיין
בו לפני כריתתו, וכן ימסור לו, לאחר כריתת החוזה, עותק מהחוזה שנכרת ומתיעוד הסכמת הלווה,
והכל בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר הלווה למלווה; לעניין זה "מסירה" –, לרבות באמצעים
אלקטרוניים.

מלווה יכלול בחוזה הלוואה גילוי מלא של הפרטים האלה:

 1. שמות המלווה, והלווה והערב להלוואה, מספרי הזהות שלהם, ומעניהם המלאים ואם
  המלווה הוא חברה – גם מספר הח.פ של החברה
 2. סכום ההלוואה
 3. הסכום שקיבל הלווה בפועל, לפי הידוע במועד כריתת חוזה ההלוואה
 4. שיעור הריבית, ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית
  דריבית, בהתאם למועדי פרעון ההלוואה
 5. בהלוואה בריבית משתנה -– בסיס הריבית, מרכיבי הריבית המשתנה, העקרונות לשינוי שיעור הריבית, מועד השינוי או האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים
 6. בהלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר – סוג ההצמדה ושיעורה, ובסיס ההצמדה ומועדו הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה
 7. ציון כל התוספות שאינן מנויות בפסקאות תוך פירוט סכומיהן
 8. ציון כל ההוצאות לפי פסקה
 9. להגדרת "תוספת", וכן פירוט הסכומים של אותן הוצאות, ככל שהם ידועים למלווה
 10. שיעור העלות הממשית של האשראי, עריכת חוזה בכתב,ותיעוד הסכמת ,הלקוח,חובת גילוי,  שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה
 11. שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה
  תקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפרעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום
  ההלוואה והריבית בכל תשלום לפי הידוע בעת חתימת כריתת חוזה ההלוואה, ולעניין הלוואה בריבית
  משתנה או הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר – גם הבהרה כי הסכום עשוי להשתנות במהלך תקופת
  ההלוואה עקב שינוי שיעור הריבית או עקב ההצמדה
 12. הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי- תשלום במועד, לרבות העמדת הלוואה לפירעון מיידי, והתנאים לנקיטת צעדים אלה

חברות המעניקות הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואה חוץ בנקאית