נוהל איתור עמיתים ומוטבים : הנחיות חדשות לאיתור כספים אבודים

נוהל איתור עמיתים ומוטבים : הנחיות חדשות לאיתור כספים אבודים

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הנפיקה הנחיה חדשה בנושא בתחום כספים אבודים 2022. לפניכם הנוהל החדש המאפשר עוד שנתיים באתר חינם לאיתור כסף אבוד, טרם העברתו לאפוטרופוס הכללי. כל הפרטים אודות נוהל איתור עמיתים ומוטבים 2022.

הנחיות חדשות לאיתור כספים אבודים

הנחיות חדשות לאיתור כספים אבודים

מה חדש בהר הכסף נוהל איתור עמיתים ומוטבים 2022

בין היתר, נקבע בחוזר איתור עמיתים ומוטבים כי בחלוף תשע שנים מיום תחילתו, יחלו גופים מוסדיים להעביר מידע לאפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של כספים של עמיתים שהקשר עמם נותק ושל עמיתים שנפטרו. בהתאם לכך, בעקבות העברת המידע האמור יהיה רשאי האפוטרופוס הכללי בהתאם לסמכותו שבדין לדרוש מהגופים המוסדיים את העברת הכספים לניהולו תוך הוצאת צו לניהול הכספים כנכסים עזובים.

עוד באתר איך מוצאים חסכונות אבודים ?

לצמצם את הפגיעה ביורשים ובחוסכים החלשים

עם זאת, לקראת תחילת התוקף של ההוראות ולאחר בחינת ההיערכות ליישומן, עלה כי נדרש עדכון של ההסדרה הקיימת, על מנת שניתן יהיה ליישם את ההוראות כך שתצומצם הפגיעה האפשרית בזכויות החוסכים והמוטבים כתוצאה מהעברת כספים מהגופים המוסדיים לאפוטרופוס הכללי אשר נכון להיום אין עליהן מענה בהוראות הדין.

איבוד הטבות מס קריטיות עד 50% מהחיסכון יעבור לאוצר

כך למשל, העברת הכספים לאפוטרופוס הכללי שוללת מהחוסכים ומהמוטבים את הזכות לייעד את הכספים. למעשה נשללת מהם האפשרות לקבל קצבת זקנה או שארים הכוללות גם הטבות מס. משיכה שלא כדין של כספי קצבה תוך תשלום מס בשיעור של 35% על סך הכספים. בנוסף מונעת את הזכאות לפטור ממס רווחי הון. זכות בסיסית המוקנית לכספים שמנוהלים במוצרי החיסכון הפנסיוני ועוד.

הפתרון של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

כדי לתת מענה לבעיות אלו, נדרשת עבודת מטה לגיבוש מתווה מוסדר להעברת הדיווחים לאפוטרופוס הכללי והשלכותיו שיספק מענה מקסימלי לפגיעה האפשרית לכספי וזכויות החוסכים שהקשר עימם נותק. לצורך כך, מוצע לדחות בשנתיים את יישום הוראת הדיווח לאפוטרופוס הכללי הכלולה בחוזר.

המשמעות מבחינת חשבונות ללא תנועה ומבוטחים

  1. ניתן יהיה לבצע בשנתיים נוספות פעולות לאיתור כסף אבוד לפי תעודת זהות
  2. מימוש הטבות מס הכנסה
  3. העברה בין דורית מסודרת של כספי החיסכון הפנסיוני של מאות אלפי חוסכים